ZASŁUŻENI DLA ROZWOJU JAWORZA

Medal „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” to najwyższe odznaczenie przyznawane przez władze samorządowe Gminy Jaworze osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym czy też gminom partnerskim za przyczynianie się do rozwoju Jaworza w kontekście społecznym, gospodarczym, kulturalnym, środowiskowym itp.

Rada Gminy Jaworza VIII kadencji przyznała ten medal czterem osobom (w tym jednej pośmiertnie), które odebrały te odznaczenia podczas Jaworzańskiej Majówki. Świętej pamięci Panu Mariuszowi Makowskiemu zostanie on wręczony na ręce członków jego rodziny podczas uroczystości odbywających się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Rada Gminy Jaworze przyznała Medale „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”:

 • Zdzisławowi Bylokowi – wójtowi gminy Jaworze w latach 2002-2016,
 • Andrzejowi Śliwce – przewodniczącemu Rady Gminy Jaworze w latach 2006-2014,
 • Bogdanowi Kasperkowi – sekretarzowi polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński.

ZDZISŁAW BYLOK
Wójt Gminy Jaworze 2002-2014

W 20 rocznicę przystąpienia do NATO i w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pragniemy uhonorować zasługi człowieka, który pełniąc w tym momencie funkcję wójta Gminy Jaworze, wykorzystał płynące stąd korzyści, ugruntowując pozycję Gminy Jaworze w ubieganiu się o środki unijne na realizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, społecznym i środowiskowym, które sprzyjały procesowi rozwoju gminy, a także  podstawy współpracy Gminy Jaworze z miejscowościami partnerskimi z Czech, Słowacji i Węgier przy licznych projektach unijnych i przedsięwzięciach realizowanych ze środków własnych, a dotyczących współpracy w zakresie kultury, sportu, edukacji,
wymiany młodzieży i organizacji społecznych, a także integracji międzynarodowej.

 • urodzony 29 marca 1950 roku w Jasienicy, inżynier nawigator, żona Halina, dwoje dzieci, dwie wnuczki,
 • w 1977 roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich w Gdyni, następnie pracował w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich „Gryf” w Szczecinie
 • ;po zakończeniu czynnej służby w marynarce rozpoczął pracę w wybudowanym wcześniej specjalistycznym gospodarstwie rybackim usytuowanym w Jaworzu Nałężu. W tym czasie współzałożył m.in. Społeczny Komitet Gazyfikacji w Nałężu celem dokończenia budowy gazociągu w Jaworzu Górnym, Bierach oraz Nałężu,
 • wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Morska – magister inżynier nawigator,
 • radny Rady Powiatu w Bielsku-Białej w latach 1998-2002 oraz ponownie od 2018 roku, w której przewodniczył i przewodniczy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Zarządu Gminy Jaworze w latach 1998-2001,
 • pierwszy wójt gminy Jaworze wybrany w wyborach bezpośrednich i powszechnych – funkcję wójta pełnił przez dwanaście lat (od dnia 10 listopada 2002r. do 1 grudnia 2014r.),
 • wieloletni członek zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (organizacja zrzesza prawie wszystkie gminy i miasta Śląska),
 • do dzisiaj prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”,
 • inicjator powstania nowego gmachu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej oraz animator Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu,
 • pomysłodawca Tężni Zdrojowej w Jaworzu, rozpoczął budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworzu – największego projektu inwestycyjnego w dziejach Jaworza,
 • nawiązał współpracę z gminami czeskimi, słowackimi oraz węgierskimi, co doprowadziło m.in. do budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1,
 • dał impuls do budowy „Koralowej Areny”,
 • jako samorządowiec od lat dziewięćdziesiątych podejmował działania na rzecz rozwoju samorządności, ochrony środowiska, edukacji, turystyki i sportu oraz kultury i dziedzictwa narodowego, a także integracji europejskiej. Efektem tej współpracy były liczne projekty inwestycyjne i „miękkie”, ale również współpraca na niwie lokalnej między stowarzyszeniami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi.
 • Wójt Zdzisław Bylok od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia aktywnie uczestniczy w pracach samorządu lokalnego Jaworza, wnosząc istotny udział w rozwój gminy. Przy okazji jest on osobą cieszącą się zaufaniem i uznaniem mieszkańców, co potwierdziły ostatnie wybory do Rady Powiatu Bielskiego, w których otrzymał poparcie blisko tysiąca mieszkańców, uzyskując mandat z drugiego miejsca. Jest to bez wątpienia olbrzymie wotum zaufania na Jego rzecz.
 • Przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia obecności Polski w UE jest doskonałym momentem dla uhonorowania byłego wójta gminy Jaworze Zdzisława Byloka, który wprowadził Jaworze do UE, medalem „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”.
 • Za zasługi na swoim stanowisku, a także doceniając ogromne zaangażowanie Pana Zdzisława Byloka w pracę społeczną na rzecz Jaworza oraz służbę publiczną w latach pełnienia swej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Jaworze, uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.

ANDRZEJ ŚLIWKA
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze w latach 2006-2010 i 2010-2014

W pięć lat po zakończeniu służby publicznej pragniemy uhonorować człowieka, który swoje życie poświęcił pracy społecznej Jaworza. Miłość do społeczności lokalnej przelał na pracę społeczną, którą rozpoczął już w wieku 17 lat zakładając Koło Związku Młodzieży Wiejskiej. Osiemnastoletnią pracę w lokalnych strukturach Związku łączył z pełnieniem funkcji w Zarządach Powiatowym i Wojewódzkim ZMW w Bielsku-Białej. W ramach animacji kulturowej założył przy Jaworzańskim ZMW Koło PTTK, Koło Ligi Obrony Kraju, zespół muzyczny, amatorski Zespół Teatralny.

 • urodzony dnia 29 listopada 1946 r., żona Irena, dwóch synów,
 • obecnie emeryt, zapalony wędkarz, hodowca drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza, miłośnik poezji,
 • przez lata aż do emerytury prowadził własną działalność gospodarczą, dzięki czemu jak mało kto zna problemy małych przedsiębiorców,
 • do jego zalet bez wątpienia należą doświadczenie zdobyte przez wieloletni udział w działalności samorządowej,
 • przewodniczący Rady Gminy Jaworze dwóch kadencji 2006-2010 i 2010-2014 – jedyna osoba sprawująca tę funkcję dwie pełne kadencje z rzędu,
 • w 2010 roku otrzymał „Złoty Klucz” w konkursie „Samorządowiec Roku 2010”,
 • członek-założyciel amatorskiego zespołu teatralnego „Kurort”,
 • pierwszy prezes Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój (od 2019 roku jego członek honorowy), współzałożyciel Społecznego Komitetu Obrony Demokracji, przekształconego następnie w Stowarzyszenie Nasze Jaworze,
 • w 2018 roku opracował przewodnik turystyczny „Szlakiem pstrąga górskiego oraz jaworzańskich drwali”, który został wydany przez Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój w ramach projektu unijnego,
 • jedną z jego podstawowych cech, dzięki której wypracował sobie powszechnie uznany autorytet w gminie, była i wciąż jest umiejętność współpracy z ludźmi, otwartość na ich sprawy oraz dążenie do porozumienia ponad podziałami, gdyż zawsze dąży do współpracy i mądrego kompromisu,
 • jest skarbnicą wiedzy lokalnego dziedzictwa – w szczególności Nałęża, identyfikowany z działalnością społeczno-kulturalną, samorządową na rzecz jaworzańskiego środowiska, swoją aktywność społeczną wciąż kieruje na budowanie poczucia wspólnoty i ożywianie przywiązania do historii lokalnej; jego działania zapewniły mu znaczną rozpoznawalność w rodzinnym Jaworzu jak również w sąsiednich Brennej i Jasienicy,
 • działacz ruchu ludowego nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • w okresie służby publicznej Pan Andrzej Śliwka pełnił najpierw w samorządzie gminy Jasienica, a następnie samodzielnego Jaworza ważne funkcje, które wykonywał z korzyścią dla naszej gminy. Z dobrym skutkiem czyni to nadal, kierując się zawsze dobrem publicznym i stając w każdej chwili ponad podziałami, sekundując poprawie życia mieszkańców Jaworza. Z tego powodu – za lojalność wobec społeczności lokalnej, zrozumienia potrzeb jaworzan oraz tworzenie wspólnego dobra, został w 2015 roku nominowany przez Radę Gminy Jaworze do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Człowiek oddany pracy na rzecz społeczności, zawsze przyjazny człowiekowi i pomocny w rozwiązywaniu jego problemów. Zyskał sympatię mieszkańców i naszą za wkład pracy w rozwój Gminy Jaworze,
 • za zasługi na swoim stanowisku, a także doceniając ogromne zaangażowanie Pana Andrzeja Śliwki w pracę społeczną na rzecz Jaworza oraz służbę publiczną w latach pełnienia swej kadencji na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze, uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.

BOGDAN KASPEREK
Sekretarz polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński

 • od ponad dwudziestu lat bardzo aktywnie działa na rzecz Gminy Jaworze, w szczególny sposób przyczyniając się do rozwoju współpracy transgranicznej i międzynarodowej prowadzonej przez naszą gminę. Bez jego osobistego zaangażowania, nieocenionej pomocy oraz fachowego doradztwa nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu przedsięwzięć służących szeroko pojętemu rozwojowi lokalnej społeczności,
 • szczególne zasługi dla Gminy Jaworze pan Bogdan Kasperek posiada zwłaszcza w zakresie zainicjowania, podniesienia poziomu i wzmocnienia współpracy z gminami członkowskimi Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki z Republiki Czeskiej, co w efekcie przełożyło się na kilkanaście wspólnie zrealizowanych transgranicznych działań na rzecz rozwoju Gminy Jaworze ipogranicza polsko-czeskiego.
 • Pan Bogdan Kasperek jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończył studia dzienne magisterskie na kierunku Politologia o specjalności samorząd terytorialny (1990-1995). Ponadto ukończył również studia podyplomowe o specjalności menedżerskiej (1995-1996, Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz w zakresie zarządzania projektami europejskimi (2009-2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Od roku 1998 jest Sekretarzem polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, natomiast od roku 2000 Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (wcześniej: Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej).
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym transgranicznych (m.in. Phare Credo, Phare CBC Polska-Czechy, INTERREG III A Czechy – Polska, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, INTERREG VA Republika Czeska – Polska). Doświadczenie to zdobył skutecznie prowadząc ponad sto projektów własnych oraz współprowadząc kilkaset przedsięwzięć instytucji realizujących tzw. mikroprojekty w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.
 • Ponadto pan Bogdan Kasperek pełni funkcję Współprzewodniczącego Euroregionalnego Komitetu  Sterującego Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a także jest Przewodniczącym Rady Programowej EuroInstytu Polsko-Czesko-Słowackiego.
 • Wielopłaszczyznowa i szeroka działalność pana Bogdana Kasperka w zakresie współpracy transgranicznej przełożyła się również bezpośrednio na rozwój Gminy Jaworze – nie tylko w zakresie promocji gminy, sportu, rekreacji, turystyki, kultury i sztuki oraz edukacji, ale także gospodarki, przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców. Współpraca pana Bogdana Kasperka z Gminą Jaworze, a zarazem Jego bardzo aktywna działalność na rzecz jej rozwoju, rozpoczęła się jeszcze w okresie pierwszych transgranicznych projektów, które realizowane były przy udziale dofinansowania ze środków PHARE CBC.
 • Już wówczas odznaczony Medalem „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” służył swoją fachową pomocą i doradztwem w zakresie przygotowania i prowadzenia wspólnych transgranicznych inicjatyw, realizowanych z partnerami czeskimi.
 • Należy podkreślić fakt, iż pan Bogdan Kasperek niezwykle aktywnie uczestniczył w procesie formowania się partnerstwa transgranicznego Gminy Jaworze z gminami członkowskimi Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki (Republika Czeska). Umowa o partnerskiej współpracy Gminy Jaworze ze Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Stonawki została podpisana w dniu 14 marca 2003 roku, a jej rezultaty są odczuwalne do dnia dzisiejszego – przede wszystkim za sprawą wielu wspólnie zrealizowanych projektów transgranicznych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że w przygotowaniu i realizacji każdego z tych projektów swoją nieocenioną pomocą, wiedzą oraz pomysłami służył właśnie pan Bogdan Kasperek. Wiele z tych projektów nie zostałoby w ogóle zrealizowanych, gdyby nie osobiste zaangażowanie się pana Bogdana. Jako przykłady należy podać przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące budowy zadaszenia jaworzańskiego amfiteatru (dofinansowanie ze środków Programu Interreg IIIA Czechy – Polska, czy też arboretum koło budynku Urzędu Gminy Jaworze (dofinansowanie ze środków Interreg VA Republika Czeska-Polska). Ponadto, dzięki współpracy, a niejednokrotnie też inicjatywie własnej pana Bogdana Kasperka, Gmina Jaworze oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze skutecznie, z wielką korzyścią dla lokalnej społeczności, zrealizowały kilkanaście tzw. małych projektów, dofinansowanych z Funduszu Mikroprojektów Śląsk Cieszyński (imprezy sportowo-rekreacyjne i społeczno-kulturalne, publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego).
 • Należy dodać, iż kierowane przez pana Bogdana Kasperka Biuro Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie zrealizowało na terenie Gminy Jaworze kilka swoich projektów, z których efektów mogą do dziś korzystać mieszkańcy Jaworza oraz turyści odwiedzający naszą miejscowość (m.in. szlaki rowerowe czy też Śląski System Informacji Turystycznej – dwa punkty informacji turystycznej w Jaworzu). Warto również zaznaczyć, że od roku 2016 pan Bogdan Kasperek jest członkiem Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, aktywnie włączając się w prace na rzecz jego rozwoju oraz nakreślając możliwe kierunki i wizje rozwoju tej instytucji.
 • W uznaniu prowadzonej działalności, pan Bogdan Kasperek został uhonorowany m.in. następującymi nagrodami i wyróżnieniami:

   • Dyplom Uznania Ministra Gospodarki „Za zasługi dla Turystyki” (2002 r.),

   • Dyplom Honorowy PTTK (2004 r.),

   • Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za aktywny udział w pracach nad kierowaniem pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego oraz osobiste zaangażowanie w tworzenie produktu turystycznego i podnoszenie jakości usług turystycznych (2005 r.),

   • Medal „Za wspieranie współpracy przygranicznej” (2010 r.),

   • Złota Honorowa Odznaka PTTK,

   • Srebrny Medal Eurodystryktu Pamina (2018 r.).

____________________________

Więcej do zobaczenia tutaj:

Drukuj