KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA OPGJ

Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze – instytucji kultury, dla której założycielem jest Gmina Jaworze.
Konkurs ogłasza się w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora tejże instytucji p. Leszka Barona.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 13:00. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres).
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Jaworze. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – czytaj więcej

Drukuj