DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. opgj.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt że:
- pochodzą z różnych źródeł;
- relacje są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku miejscach jednocześnie, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów;
- materiały graficzne nie mają w pełni dokładnych opisów;
- przez swój układ graficzny niektóre odnośniki mają za mały kontrast;
- niektóre odnośniki nie współpracują z ciasteczkami lub uległy dezaktualizacji;

Jednocześnie chcemy zapewnić o tym, że cały czas pracujemy nad tym, aby nasz serwis był coraz bardziej dostępny dla wszystkich.

 

Oprogramowanie związane z dostępnością

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych NVDA czyli darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Bogdan Wojtas  –  Koordynator ds. dostępności, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@opgj.pl,  bwojtas@opgj.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer  telefonu: 33 82 86 678 lub  795467249

 

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze

Adres: Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

  1. Wapienicka 25, 43-384 Jaworze

        e-mail: jwitkowska@opgj.pl, telefon: 33 488 31 16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność  architektoniczna

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze mieści się przy ul. Wapienickiej 25. Do budynku prowadzą cztery wejścia, dwa z nich są dostępne dla osób na wózku inwalidzkim:
 - WEJŚCIE GŁÓWNE od strony amfiteatru. Jest to wejście do pomieszczenia sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego.
- WEJŚCIE BOCZNE od strony ul. Wapienickiej  Przy wjeździe z drzwi od strony drogi dojazdowej dostęp do sanitariatów i pomieszczenia informacji turystycznej.

Na parkingu przy drodze dojazdowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.
W budynku brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń nie jest zapewnione oznaczenie głosowe oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W Ośrodku Promocji Gminy Jaworze można korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. W przypadku zgłoszenia potrzeby Ośrodek zapewnia kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych. Odpowiedni wniosek do pobrania poniżej.

 

Koordynator ds. dostępności w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze  –  Bogdan Wojtas
• Email: dostepnosc@opgj.pl
• Tel. 33 82 86 678 lub  795 467 249
• Adres: Ośrodek Promocji Gminy Jaworze ul. Wapienicka 25, 43-384 Jaworze

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.
• monitorowanie działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Deklaracja dostępności >>

wniosek o zapewnienie dostępności tłumacz informacja OPGJ >>

wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego >>

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego >>


updateowano:2023-03-27

FOTORELACJE

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - II TYDZIEŃ

wernisaż wystawy grupy KALEJDOSKOP SZTUKI z Pracowni Rysunku i Malarstwa

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - I TYDZIEŃ