RODO

Klauzule informacyjne oraz polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W OŚRODKU PROMOCJI GMINY JAWORZE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Gminy Jaworze,
ul. Wapienicka 25, 43-384 Jaworze, NIP: 937-241-56-47, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze, za pomocą adresu iod@opgj.pl i/lub
poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Promocji Gminy Jaworze
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Promocji Gminy Jaworze zgodnie z
art. 6 ust. 1. lit. b RODO;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z
art. 6 ust.1 lit. a RODO.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem
Promocji Gminy Jaworze przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku
Promocji Gminy Jaworze Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

 

I. Polityka prywatności RODO


updateowano:2021-03-09

FOTORELACJE

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - II TYDZIEŃ

wernisaż wystawy grupy KALEJDOSKOP SZTUKI z Pracowni Rysunku i Malarstwa

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - I TYDZIEŃ